Uniwersytet Tesalii, z 18 Wydziałami i licznymi ośrodkami badawczymi, jest uczelnią posiadającą własną tożsamość i odgrywającą istotną rolę w naszym systemie edukacji. Uczelnia powstała w 1984 roku jako Uniwersytet Tesalii (Dekret Prezydenta nr 83/1984). Jego centrum administracyjne i akademickie znajduje się w mieście Wolos. Uniwersytet Tesalii obejmuje cały region Tesalii, z Wydziałami w miastach Volos, Larissa, Trikala, Karditsa i Lamia. Uniwersytet oferuje studia magisterskie i podyplomowe, oraz szkolenia poza programowe, w określonych tematach i obszarach, dla ponad 12000 studentów.

Główną misją Uniwersytetu Tesalii jest promocja wiedzy naukowej poprzez prowadzenie badań i wspieranie rozwoju kulturowego i ekonomicznego lokalnych społeczności i społeczeństwa ogółem. Uczelnia znana jest ze swoich znakomitych osiągnięć naukowych i licznych badań, prowadzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Doskonale wyposażone laboratoria na różnych wydziałach oraz centra badawcze, zatrudniające uznanych specjalistów. Jednym z celów Uniwersytetu jest wzmocnienie współpracy z zagranicą, zwiększenie zatrudnienia, doskonalenie kompetencji swoich pracowników, przyciąganie młodych naukowców i zwiększenie ilości prowadzonych badań poprzez utworzenie nowoczesnych struktur badawczych, usprawnienie infrastruktury, oraz skuteczne wykorzystanie środków UE pochodzących z programów RFSR, FP6, FP7, INTERREG i LIFE. Przedstawiciele akademii i naukowcy biorą udział w licznych europejskich projektach badawczych. Kładziemy również nacisk na ścisłe relacje pomiędzy Uniwersytetem a społecznością lokalną. Współpraca ta jest wspierana poprzez działania Szpitala Uniwersyteckiego w Larissa, który odpowiada na potrzeby całego regionu Tesalii. Uniwersytet łączy również studentów z rynkiem pracy poprzez swoje Biuro Karier, oraz wspiera liczne wydarzenia społeczne i kulturowe. Od maja 2009 roku, Uniwersytet ściśle współpracuje z narodowym Radio w Wolos przy tworzeniu audycji radiowych, które mają istotny wpływ na lokalne społeczeństwo. Dzisiaj, Uniwersytet Tesalii może pochwalić się 9.647 studentami studiów dziennych, 1.471 studentami zaocznymi i 1.148 doktorami nauk. Uczelnia zatrudnia 560 pracowników, z czego 98 wykładowców na kontraktach tymczasowych, 308 pracowników administracji i 57 pracowników Laboratoriów.

Wydział Edukacji wczesnoszkolnej jest jednym z pierwszych wydziałów Uniwersytetu Tesalii, utworzonym w 1984, z siedziba w Wolos. Pracuje tu 23 wykładowców, reprezentujących różne przedmioty akademickie, takie jak Przyroda, Edukacja interkulturowa i inkluzyjna, Prawa człowieka, czy Edukacja specjalna. Na wydziale studiuje ponad 1000 studentów, 40 studentów zaocznych 12 doktorantów. Wydział ma celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla nauczycieli, wliczając w to bieżące odkrycia naukowe w tej i spokrewnionych dziedzinach. Zgodnie z misją wydziału dotyczącą promowania innowacyjnych badań w dziedzinie nauczania wczesnoszkolnego – krytycznego okresu w rozwoju człowieka- wydział nieustannie dąży do wdrożenia najnowszych, efektywnych metod, które pomagają naszym uczniom w zrozumieniu procesu rozwoju osobowego, procesu nauczania, czy znaczenia ekologii i kultury w nauczaniu, zapewniając solidne podstawy do dalszych badań.
Z tego względu, wydział wykorzystuje liczne strategie nauki, w tym wykłady, seminaria, warsztaty, i oferuje różnorodne doświadczenia w nauczaniu. Szczególna uwaga poświęcana jest praktycznemu doświadczeniu w nauczaniu w środowiskach wielokulturowych, które umożliwia studentom zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego w zakresie radzenia sobie z różnorodnością w klasie i w społeczeństwie. Umożliwia to zintegrowanie aspektów nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczania opartego na odpowiednich teoriach i praktykach. Ten obowiązkowy aspekt praktyczny charakteryzuje podstawowy wymiar całego naszego programu studiów, i jest bezpośrednio powiązany z dalszymi możliwościami związanymi z programami UE.Advancis Business Services, Lda (Advancis) to firma badawcza, doradcza i szkoleniowa, z siedzibą w Portugalii, koncentrująca się na obszarze Edukacji i Zarządzania Zespołem.

Advancis bierze udział w projektach badawczych realizowanych w obszarze edukacji i zarządzania ludźmi, współpracując z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, wspierając rozwój wiedzy, procesów, produktów i usług, w tym:

  • Programy nauczania dla szkół wyższych, eukacj iszkolnej i zawodowej
  • Cyfrowe i nie cyfrowe materiały edukacyjne
  • Gry edukacyjne i interaktywne eBooki
  • Narzędzia dla efektywnych liderów i menadżerów

Advancis oferuje wsparcie w obszarach takich jak edukacja i zarządzanie ludźmi, dostosowane do potrzeb określonych organizacji, w tym:

  • Wdrażanie modeli pedagogicznych opartych na projektach
  • Wdrażanie procesów zarządzania ludźmi

Advancis oferuje innowacyjne możliwości nauki przez całe życie, dla edukatorów i menadzerów, oparte na międzynarodowych trendach i obejmujące różnorodne obszary:

  • Nowe podejście, metody i narzędzia nauczania
  • Nowe modele, metody i narzędzia przywództwa

Advancis korzysta z multidyscyplinarnej grupy specjalistów, oraz z istotnych partnerstw instytucjonalnych, między innymi z Rotterdam School of Management (Erasmus University) oraz Kaospilot (Denmark).Arad County School Inspectorate (Kuratorium oświaty) to instytucja działająca w służbie społeczeństwu, oferująca wyspecjalizowane usługi doradcze i programy rozwoju zawodowego. Arad County School Inspectorate tworzy ramy rozwoju zawodowego dla wszystkich pracowników sektora edukacji z regionu Arad, promując innowacje i reformy edukacyjne.

W tym samym czasie, Kuratorium Arad walczy o należny szacunek dla praw uczniów i studentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając, za pomocą określonych środków, ich bezpieczeństwo, zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Arad County School Inspectorate poświęca się dążeniu do równości w dostępie do edukacji, oraz zagwarantowaniu równego dostępu i współzawodnictwa, w celu uzyskania wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Arad County School Inspectorate nadzoruje 143 szkół ( z których 67 znajduje się w obrębie miasta a 76 poza nim), dysponuje 5428 nauczycielami i ponad 63000 uczniów. Arad County School Inspectorate wdrażą polityki i strategie Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (MENCS); monitoruje jakość nauczania w odniesieniu do narodowych standardów, kontroluje, monitoruje i ocenia jakość zarządzania podległymi jednostkami; koordynuje zapisy do szkół, egzaminy narodowe, egzaminy końcowe (the Baccalaureate) i zawody szkolne; jest mediatorem w konfliktach pomiędzy szkołą a administracją publiczną / urzędami; nadzoruje kompetencje i pracę nauczycieli. Zadaniem Arad County School Inspectorate jest sprawdzanie czy przestrzegane są normy i przepisy dotyczące realizacji programu nauczania; organizowanie kontroli w szkołach; organizowanie i przeprowadzanie egzaminów narodowych, na wszystkich poziomach, zgodnie z wytycznymi MENCS; nadzorowanie, doradzanie i ocenianie pracy nauczycieli; doradztwo w zakresie zarządzania szkołą; kontrola stosowania się do polityk narodowych; organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla nauczycieli; identyfikowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli; monitorowanie i ocena programów szkoleniowych i ich wpływu na efektywność nauki. Arad County School Inspectorate jako priorytety podaje: standardy jakości w edukacji; równy dostęp do edukacji; zapewnienie odpowiednich materiałów edukacyjnych; internacjonalizacja – zwiększenie współpracy międzynarodowej.

Arad County School Inspectorate promuje uniwersalne wartości, podstawowe prawa, takie jak: wolność przekonań, wolność zgromadzeń, szacunek wobec wszystkich, prawo własności (również intelektualnej) oraz prawo do równych możliwości. Kultura organizacyjna instytucji opiera się na tych wartościach, zarówno w teorii, jak i w praktyce, uznając w ten sposób zmiany za potencjalne możliwości doskonalenia, wdrażając podejmowanie ryzyka w ramach zarządzania i postępu, uwzględniając różne opinie w celu określenia najlepszych rozwiązań, a także uznanie wydajności, osobistego zaangażowania i zainteresowania wykonaną pracą. Kuratorium Arad ma na celu zwiększenie swojej wiarygodności w oczach opinii publicznej, przy jednoczesnym wzięciu odpowiedzialności za swoje działania oraz promowanie przejrzystości i profesjonalizmu w podejmowaniu decyzji. Nasze wartości i standardy to poszanowanie indywidualności, prawa do równych szans, prawa do własności intelektualnej, wolności poglądów, zmiana jako możliwość doskonalenia, profesjonalizm w podejmowaniu decyzji.BOON to dynamiczna firma zajmująca się projektowaniem, komunikacją i doradztwem.

Firma angażuje grupę doświadczonych i interdyscyplinarnych specjalistów do obsługi potrzeb klientów, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.

Główną działalnością BOON było opracowanie koncepcji projektowych i ilustracyjnych dla oprogramowania komputerowego / smartfona / tabletu, stron internetowych i publikacji online / papierowych oraz opracowanie strategii marketingowych i komunikacyjnych dla przedsiębiorstw.

Ogólnie rzecz biorąc, produkty BOON zostały poświęcone głównie celom edukacyjnym, wykorzystującym komunikację wizualną do angażowania dzieci i dorosłych w środowisko uczenia się. BOON buduje i projektuje wzorce wizualne dla gier, e-booków i innych narzędzi, dostarczając innowacyjne i skoncentrowane na ludzkości usługi.Stowarzyszenie działa od 30.06.2004 roku prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją współczesnej edukacji oraz przedsiębiorczości, prowadzeniem badań naukowych i konsultingowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej, doradczej oraz reklamowej. Stowarzyszenie świadczy usługi wspierające edukację poprzez realizację edukacyjnych projektów ponadnarodowych adresowanych do osób młodych i organizację szkoleń. Prowadzi także wsparcie doradcze dla firm działających na terenie Podkarpacia oraz Małopolski i realizuje projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług wsparcia przedsiębiorczości. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społecznych.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy (m.in. Austria, Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) realizując wspólnie projekty adresowane do osób młodych, uczących się oraz przedsiębiorców. Współpraca ta pozwala na wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów oraz wykorzystanie tych doświadczeń na Podkarpaciu. Stowarzyszenie podjęło działania na rzecz utworzenia sieci współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami w celu promowania efektywnego korzystania przez przedsiębiorców z odnawialnych źródeł energii. W swojej działalności współpracuje też z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie bierze udział w wielu projektach edukacyjnych, których odbiorcami są dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Projekty te mają na celu wzrost świadomości i wiedzy dzieci w odniesieniu do różnych istotnych tematów.